Algemene Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 2024

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 2024

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij QWIC B.V. te Amsterdam ook handelend onder de naam QWIC als verkoper of aanbieder van goederen en diensten optreedt. QWIC BV gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: QWIC. Afwijkende afspraken bezitten slechts geldigheid indien deze schriftelijk door QWIC zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk door QWIC van de hand gewezen.

2.

Tenzij uitdrukkelijk anders door QWIC aangegeven, is elke door QWIC gedane aanbieding vrijblijvend. Uitvoering van werkzaamheden wordt verricht onder normale omstandigheden en binnen kantooruren.

3.1.

Bestellingen dienen aan de hand van QWIC-verkoopdocumentatie (qwic.nl) zo volledig mogelijk te worden opgegeven. Bestellingen die niet voldoen aan de productspecificaties worden door QWIC zo goed mogelijk uitgevoerd, het risico van vergissingen e.d. is voor de afnemer.

3.2.

De bestelling is bindend voor de afnemer zodra deze bestelling, zonder voorbehoud, schriftelijk dan wel mondeling of telefonisch door QWIC is ontvangen.

3.3.

QWIC behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

4.

Tenzij anders overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ondertekening van een contract door QWIC of op de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door QWIC.

5.1.

Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen en condities die gelden op de dag dat de bestelling door QWIC wordt ontvangen. Afwijkende prijzen en condities gelden slechts als deze door de toegekende vertegenwoordiger van QWIC schriftelijk zijn bevestigd.

 

5.2.

QWIC behoudt zich het recht voor prijzen te allen tijde te wijzigen. Dit mag ook op nog niet geleverde voorbestellingen, raamcontracten of nog niet geleverde bestellingen.

5.3

Indien QWIC zich ziet geconfronteerd met hogere kost- of leverprijzen mogen deze per direct doorberekend worden op reeds geplaatste maar nog niet geleverde bestellingen.

6.

Alle op enig moment door QWIC aangegeven levertermijnen of -data zijn slechts richtdata en zijn daarom niet bindend voor QWIC.

7.1.

Het is een afnemer niet toegestaan QWIC producten te leveren aan wederverkopers of door te leveren zonder toestemming van de vertegenwoordiger.

7.2.

De afnemer dient de producten direct bij aflevering te controleren en manco’s, beschadigingen e.d. binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk bij QWIC te melden. Indien deze termijn verstrijkt wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

7.3.

Indien de afnemer weigert de door hem bestelde producten in ontvangst te nemen, is QWIC gerechtigd de kosten van opslag van deze producten aan de afnemer in rekening te brengen.

7.4.

De dealer informeert zijn consument over de garantieregeling van QWIC. Deze is terug te vinden op qwic.nl. De factuur van de consument geldt als garantiebewijs.

7.5.

De afnemer is verantwoordelijk voor tijdige inspectie en afstelling van QWIC producten. De afstelling zal zodanig zijn dat het rijwiel geschikt is voor onmiddellijk en veilig gebruik door de klant. De afnemer dient op het bewijs van eigendom van de klant aan te tekenen dat deze werkzaamheden door hem zijn verricht. Indien een dergelijke aantekening ontbreekt, zat dit tot gevolg kunnen hebben dat de klant geen beroep kan doen op de door QWIC verleende garantie.

8.

QWIC elektrische fietsen zullen door QWIC uitsluitend worden geleverd indien:

  1. De dealer beschikt over een werkplaats met de benodigde gereedschappen waardoor een QWIC vakkundig gerepareerd kan worden.
  2. de afnemer op de werkplek toegang heeft tot internet welke nodig is voor het raadplegen van de meest recente werkplaatshandleidingen via de QWIC website www.qwic.nl.
  3. de afnemer tenminste vier dagen per week geopend is om eventuele klachten van gebruikers terzake van de QWIC product te kunnen verhelpen.

9.1.

De deugdelijkheid van de geleverde producten wordt door QWIC conform de bepalingen van de desbetreffende garantiebewijzen gegarandeerd.

9.2.

De afnemer is gehouden om met betrekking tot van QWIC betrokken producten op vakkundige wijze garantie-, onderhoud- en reparatieservice te verlenen.

9.3.

Garantie wordt slechts verleend indien tijdens de garantietermijn bij het onderhoud en de reparatie van de van QWIC betrokken producten en onderdelen zijn gebruikt.

9.4.

Arbeidskosten welke zijn gemaakt door de afnemer ter uitvoering van reparaties die vallen onder de QWIC garantievoorwaarden zijn voor de kosten van de dealer. Op producten “die door QWIC halfjaarlijks worden vastgesteld”, wordt een arbeidsvergoeding door QWIC vergoed op basis van het werkplaatstarief (€40,- per uur).

9.5.

De werkplaats vergoedingen gelden alleen op de garantiedelen die door QWIC zijn erkend op falen van product en/of een constructie technisch probleem.

9.6.

De werkplaatsvergoedingen kunnen doorgaans het jaar worden aangepast.

9.7.

Voor overige garantie onderdelen worden geen werkplaatsvergoedingen uitgekeerd. Om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen moeten garantieclaims uiterlijk binnen 10 weken na uitvoering van de betrokken garantiewerkzaamheden bij QWIC zijn ingediend.

9.8.

QWIC is gerechtigd tot inzage in de administratie van de afnemer teneinde te controleren of de garantie op juiste wijze door de afnemer wordt afgewikkeld. Vervangen onderdelen dienen door de afnemer binnen 10 weken te worden geretourneerd.

9.9.

De afnemer stelt QWIC op de hoogte indien hij kennis neemt van het voornemen van zijn klant(en) een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de vordering van deze klant(en) is gebaseerd op het standpunt dat de door de afnemer geleverde producten niet voldoen aan de tussen de afnemer en zijn klant(en) gesloten overeenkomst (non-conformiteit).

9.10

De garantieplicht van QWIC vervalt als de afnemer niet aan zijn betalingsvoorwaarde heeft voldaan.

10.1.

QWIC verplicht zich klachten die binnen de in artikel 7.5 genoemde termijn bij QWIC zijn binnengekomen binnen 7 dagen in behandeling te nemen en de afnemer mondeling dan wel schriftelijk mede te delen of zijn klacht in behandeling wordt genomen en op welke wijze de afhandeling zal plaatsvinden.

10.2.

Het opsturen van geleverde producten aan QWIC voor reclame, reparatie, garantie of creditering geschiedt steeds, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van QWIC, voor risico van de afnemer.

10.3.

Het is de afnemer niet toegestaan producten ten aanzien waarvan gereclameerd wordt tijdens de in artikel 10.1 bedoelde termijn te gebruiken. Deze producten dienen voor inspectie beschikbaar te worden gehouden, op straffe van verval van alle rechten dienaangaande van de afnemer.

11.1.

QWIC is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of andere zekerheid van de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

11.2.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan QWIC.

11.5.

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de afnemer na afloop van de betalingstermijn zonder ingebrekestelling een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd.

11.6.

Alle in verband met de inning van de vordering van QWIC gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedraagt in ieder geval 15% van het bedrag waarvoor de afnemer in gebreke is met een minimum van EURO 75. Indiende werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan voornoemd percentage, dienen de werkelijk gemaakte kosten te worden vergoed. Indien QWIC het faillissement van de afnemer aanvraagt, is de afnemer gehouden naast de koopsom, rente en inning kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.

11.7.

In geval de afnemer met betalingen aan QWIC in gebreke blijft, worden alle (overige) vorderingen van QWIC op de afnemer direct opeisbaar en vervallen tevens de door QWIC aan de afnemer verleende kredieten.

11.8.

QWIC is te allen tijde gerechtigd om al wat de afnemer uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, te verrekenen met enige betaling aan de afnemer.

12.1.

In overeenstemming met artikel 3:92 BW, gaat de eigendom van een product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan QWIC uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan QWIC is voldaan.

12.2.

De afnemer zal aan QWIC alle noodzakelijke medewerking verlenen teneinde QWIC in de gelegenheid te stellen het voornoemde eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door haar onder andere in staat te stellen het product terug te nemen.

12.3.

Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

12.4.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

12.5.

De koper zal aan QWIC alle noodzakelijke medewerking verlenen teneinde QWIC in de gelegenheid te stellen het voornoemde eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door haar onder andere in staat te stellen het product terug te nemen.

12.6.

De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

12.7.

De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

12.8.

Onder eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen worden tegen de reële waarde verrekend met openstaande vorderingen. Deze waarde zal lager zijn dan de aan de koper gefactureerde waarde. Producten die meer dan zes maanden voor uitoefening van het eigendomsvoorbehoud zijn geleverd worden met een grote afslag verwerkt. Producten die niet meer in de originele verpakking zitten of gebruikt zijn worden tegen de taxatiewaarde bij executieverkoop verrekkend.

12.9.

Alle kosten die voortvloeien uit het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud worden in rekening gebracht bij de koper.

12.10

Voornoemde onder 12.1 t/m 12.9 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

13.1.

De aansprakelijkheid van QWIC is beperkt tot nakoming van de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen, tenzij en voor zo ver anders voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

13.2.

De afnemer is gehouden QWIC te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen (naar keuze van QWIC) ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van QWIC in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

14.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van QWIC onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, evenals, voor zover daaronder niet al begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, aanslagen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van QWIC of haar leveranciers.

15.1.

Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is QWIC gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat QWIC tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is QWIC bevoegd en aan het einde daarvan is rij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

15.2.

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met QWIC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegenover QWIC te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is QWIC gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is QWIC bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

16.

Wanneer de afnemer voornemens is zijn bedrijf voort te zetten of te doen voortzetten door of in samenwerking met derden – waaronder begrepen voortzetting onder een andere rechtsvorm (naamloze vennootschap of besloten vennootschap, vennootschap onder firma, enz.) dient hij hiervan 2 maanden vooraf aan QWIC schriftelijk mededeling te doen. De oorspronkelijke afnemer blijft (hoofdelijk) aansprakelijk zolang QWIC hem niet schriftelijk van zijn verplichtingen heeft ontheven.

QWIC behoudt zich het recht voor eenzijdig alle leveringen te staken in het geval, het management van de dealer wijzigt, de aandeelhouders en of uiteindelijk belanghebbende van de dealer wijzigen, de winkel of dealer wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, de dealer fietsen doorlevert aan andere wederverkopers, de dealer zich niet houdt aan de afgesproken betaalvoorwaarden. Het dealerschap wordt afgegeven op het bij ons bekende adres van de winkel(s) (showroom en/of uitleverpunt). Indien het (winkel)adres wijzigt of er een nieuw (winkel)adres bijkomt dient hier afzonderlijk en opnieuw een dealerschap op afgegeven te worden.

17.1.

QWIC en de afnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

17.2.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door QWIC of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

18.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

19.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door QWIC worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen gelden voor alle na het tijdstip van in werking treden daarvan tot stand te komen koopovereenkomsten.